Willkommen, Gast

THEMA: Plattdütsch

Plattdütsch 6 Jahre 6 Tage her #56

 • korl
 • korls Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Beiträge: 304
 • Dank erhalten: 6
 • Karma: 0
:lol: De Slachter :unsure:
Een Naroop up dan' Slachter is mi hier seker noch vergönnt; ik nööm em mol "Ernst". So en netten Minschen, de all de Hamwörer Lü helpen dünn, gifft hütigendags selten. He harr sien Handwark öllich liert, arbeed övers sommerdags as Steendräger up'n Bu un güng de Slachterie nur winterdags na. As Fachmann eiste Klass kenn he sik mit de Anatomie vun Swien un anner Getier bestens ut un berah' Vaddern un Muddern prima bi de Fleeschverarbeedung un de Wussmakerie.Ik seih em hüt noch vör mien geistig Oog' up sien Fohrrad bi Wind un Wäder, Frost un Sneidrieben mit blanke Arms dör Hamwoor föhrn' vun ein' Kunden na dan' nahsten! Mennig mol hätt Ernst je bät tau veer Kunden an een Dag hatt!
Lütt beeten Sorgen möken em nur de "Watertiere", de Fisch!
Sü, Ernst hätt bät in't hoge Öller sien Slachter Beruf ut euft bät em een Slachanfall dor rut räten hätt! In'n Rullstaul seet he denn oft an't Kökenfinster un keek ut.Ik glöv, dree Johr later hätt denn de ole Mann dor baven em ropen!
In Memory an Ernst
Korl
Letzte Änderung: 5 Jahre 11 Monate her von korl.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Plattdütsch 5 Jahre 11 Monate her #72

 • korl
 • korls Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Beiträge: 304
 • Dank erhalten: 6
 • Karma: 0
:woohoo: Swartsuer :sick: von Hans Hinnerk Schramm
Wer't mag, de mag't; un wer't nich mag, demag't ok woll ni mögen! Ik mag't ok. Un de meesten von de, de't kennt, mög't wiß ok. Un wenn se villich ok ni den Gassenhauer singt:"Swartsuer un Klüten, dat is 'n fein Gericht!", rech geven daut se em aver doch. Wü eeten dat freuer to Huus temlich dick as Schüh, un över de braten Klümp smeck dat eist recht scheun. In Angeln un dorüm eet sei dat mit'n Lepel as Supp; ja all, as man't weent is. Dat gifft Lü, de lat vör Swartsuer de scheunsten Braden stahn. Ik heff een Bekannten hatt, de pleeg jümmers to seggen:" In Swartsuer kann ik mi dod eeten, ik do dat avers blot's nich". Dorüm wör he ok allgemeen Friech' Swartsupp nöömt. Awer watt een sien beste Kost is, dat mag de anner ni. Mal heppt se een Schoolmeister mit Swartsuer weg ekelt, weern also jümmer minschlicher as de Lü in een sleewigsch' Karkdörp, wo se ehrn Paster uthungern dordöch, dat se em keen Melk keen gornig verköffen. Düsse Scholmeister kunn sik affluts ni mit de Gemeen stelln. He weern Jung-Kerl un müss bi de Buern rüm eeten. Se wüssen, dat he affslut keen Swartsuer müch, un so kreeg he jeden Dag Swartsuer, dat em sließli nix anners öwer bleev, as sik weg to melln.
As all seggt, ik eet ganz geern Swartsuer, wenn dor 'n beeten Zucker ran kümmt, de den suern Gesmack wat nimmt. Aver dat ik mi mier frei, wenn ik 'n Kump Swartsuer up'n Disch stahn seih, as öwer en nett Büffstück in Bodder brat un denn mit brune Zwieveln över, dat kann ik wörkli ni seggen! Nich dat ik wat dorgegen harr, dat dat meeste Blaut is; so septierli bün'k nich. Aver wat mi jümmer so'n beeten toweller is, dat is dütt: Man weet nümmer rech, wat dor inkli in un achter stick, man kann vörhier ni richti mal drög dal sluken un in 'n vörut sik ni so rech dan' Gesmack utmaln' as bi de meisten annern Gerichten. Vun dat Dünne wull, aver ni vun dat, wat dor insitt! Allns süt swart ut-dorför hee't aver je ok Swartsuer. Awer nu fang mal an to lepeln.
Heß dor slißli mol een fast Stück rutfischt un di up'n Töller leggt, denn süht allns jümmers noch so swatt ut un du wees ni, op du een Stück Fleesch or Speck, op du een Knaken mit 'n poor Spill Fleesch an or gor een Dutt Swort kreegen heßt. Un wenn't Malör wäsen schall -för Malör kann nu mal keen Minsch -denn kann man noch dummer to Slag kam'n. Un dorvon weet ik noch een wohr Geschich. In mien Heimat wahn fröher een oln' Schoster; Jöörn wör he nöömt. De möch ok för sien Läven giern Swartsuer. Düsse Kost geew't ok mol Niejohrsavend as Festgericht. Sien Fru fisch inne Kump rüm un legg em sließli een runn' un fast Stück up'n Töller un sä:" Hier mien Jörn, hier häst du een rech scheun Stück mager Fleesch, dor pleeg di man an." Jörn harr noch gaude Tähn', nöhm den Kram up sien Gavel un wull een düchdigen Happen affbieten, kunn aver ni dörch kam'. Un as he sick den Spaß mol nöger beseeg,do wör dat een -Muus, de ok Sinn vör Swartsuer hatt harr un dorbi in den Pott versapen weer.So wat pressiert natürli blos all Juveljohr mal, un an Müüs denk ik ok gorni, wenn ik segg: Ik eet giern Swartsuer, aver dennoch heff ik jümmer 'n beeten dorgegen, denn man weet nümmer rech, woran man is mit dütt Verstäk-Speel-Eeten!
Korl
Letzte Änderung: 5 Jahre 11 Monate her von korl.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Plattdütsch 5 Jahre 11 Monate her #79

 • korl
 • korls Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Beiträge: 304
 • Dank erhalten: 6
 • Karma: 0
:sick: Swartsuer 2 von Hans Hinnerk Schramm

Mennigeen ut uns' Klockengemeen denkt nu sach, wat geiht mi dat an, wodenni de Kerl sik to Swartsuer stellt. Wenn affluts vun't Eeten de Red wäsen schall, kunn de jo man vun frischen Rhabarberkompott , or vun gröne junge Arfen un Schinken, vun Spargel mit Schinken; na de uns de Licker ja ok steiht, vertelln.
Ik heff woll Verständnis för man'k Deel, aver mi liggt wörkli ni doran blots över irgendeen Gerich to schrieven; sünst harr ik seker een wählt, dat inne Johrstied passt. Up Swartsuer bün'k alleen dorüm kam', wiel't een Glieknis is vör Veeles, wat wü in düsse Tied beleewt. Blots en poor Proven dorvun.
Uns' ganzen politischen un ok wirtschaftlichen Verhältnisse sünt unklor as een Pott vull Swartsuer. Jeder höpt, dat he noch wat Godes rutfischt, awer dat Leiden is man, dat dor so weni Reelles twüschen is.
Kikt man sik Hannel un Wannel hüttodags beten niep an, ward man jümmer weller finn, dat dat Bild vun Swartsuer dorvör passt, ik kann dat ni eenzeln utmaln. Awer eens wil'k seggen: Uns ganz Leven gliekt een Gerich Swartsuer. De Tokunft liggt düster vör jeden vun uns; keeneen weet, wat se bringt. Un bi allns, wat man makt, kann man in vörut nümmer seggen, ob't richti or verkehrt is. Man meent villich, man hett slau spekuleert un nahher is't grad ümgekehrt. Man weet wörkli ni, ob man sließli Fleesch or Knaken an'n Lebensdisch up'n Töller hemm ward; dat heppt wü ni in'e Hand. Villich to'n groten Deel avers doch! Wenn man so in'n Dag rinleevt un blots mit ut'n groten Pott itt, bruk man sik nich to wunnern, dat man to kort kümmt. Avers wenn man vör sik sülms kakt un man düchti wat in sien egen Grapen rin deiht, kann't een nümmer ganz slech gahn. Dat heet mit anner Wöer: Sorg un streev as goden Kaak man vör di sülms-allerdings ni up anner Lü ehr Kosten-, denn wars Du ok sogor bi een Gerich Swartsuer to dien Recht kamen. Muß avers bloots uppasssen, dat keen Müüs in'n Pott rin fallt..
KORL
Letzte Änderung: 5 Jahre 11 Monate her von korl.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Plattdütsch 5 Jahre 9 Monate her #117

 • korl
 • korls Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Beiträge: 304
 • Dank erhalten: 6
 • Karma: 0
:woohoo: Sü leeve Frünn' in dütt scheun' Forum; up letz müch ik noch een Geschich' ut mien fröhe Kinnertiet to'n Besten gäven. Mien' Vadder wör je deinst verplicht up'n Krümmel (Munitschonsfabrik)vör Hand' un Spanndeinst' mit Peer un Wagen so bummelig von 1943 bät to'n Kriegs-Enn! Muddern müss je dann lütten Buernhoff dagsöver alleen "smieten" mit de fief Kinner.Oft kämen denn je sünnavends Hülpslü von Krümmel (Kriegsgefangene) to'n Hölpen na uns to Huus. Besünners erinner ik mi an Felix un Wasili, de sik ok um mi Lütten Buttje kümmern däh'n.Muddern löt sik dat nich nähmen, an solche Dag' öllich up to dischen!Dorbi häff ich een Gerich nich vergäten: Swattsuer!Dat wör je vör de Beeden ungewöhnlich,likers heppt's je rinhaut as de Kätelflicker! As se fardi äten harrn frög Felix Muddern:" Frau, was iiis?" Muddern anter:"Gekochtes Blut vom Schwein"! As de Beeden dat begräpen harrn, sprüngen se hoch von' Disch, neiden rut up de Hoffstäg', henn na'n Messfat un övergäven sik gewaltig! Sü- dat wör dat unrümlich Enn von dat scheune Swattsuer-Äten vör Felix un Wasili.. :angry:
Korl
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Plattdütsch 5 Jahre 9 Monate her #120

 • korl
 • korls Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Beiträge: 304
 • Dank erhalten: 6
 • Karma: 0
:woohoo: Moin moin leeve Frünn; de jü all to Hoop dürs platten Reegen läsen daut;mien fröhere Verlövte föhrt mit mi sülms en poor Dag weg up de Insel Fehmarn! Mol seihn, wat dor so bi rüm kummt!

Korl
Letzte Änderung: 5 Jahre 9 Monate her von korl.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Plattdütsch 5 Jahre 9 Monate her #121

 • korl
 • korls Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Beiträge: 304
 • Dank erhalten: 6
 • Karma: 0
:woohoo: Moin moin leeve Frünn in de Mitt' von SH; hier n' poor Biller ut Museum Mettmann-Neandertal mit "Eva" von' Stamm "Homo Erectus". Dürs minschlich Rass hätt je dan' afrikanschen Kontinent toeist verlaten un de ganze Welt besiedelt..

Dieses Bild ist für Gäste unsichtbar. Bitte melde dich an (oder registriere dich) um es zu sehen.

Dieses Bild ist für Gäste unsichtbar. Bitte melde dich an (oder registriere dich) um es zu sehen.

un nu kümmt dürs Brallebas, de Homo Sapiens-Neandertalensis; de hier je eenst funn worrn is

Dieses Bild ist für Gäste unsichtbar. Bitte melde dich an (oder registriere dich) um es zu sehen.

un hier sühst em je in Begleedung von' modern' Minschen Homo Sapiens Sapiens up de Galerie in' Antog! De wör je hütigendags gor nich upfalln' in de Straten!

Dieses Bild ist für Gäste unsichtbar. Bitte melde dich an (oder registriere dich) um es zu sehen.

Korl
Letzte Änderung: 5 Jahre 9 Monate her von korl.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.
Ladezeit der Seite: 0.379 Sekunden
Powered by Kunena Forum